I. Úvodní všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost KGM Trade s.r.o., IČ: 24768880, DIČ: CZ24768880, se sídlem Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 Holešovice, jako prodávající (dále jen „KGM Trade“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující” nebo „Spotřebitel). 

KGM Trade v zajišťuje prodej výrobků a služeb prostřednictvím webových rozhraní umístěných na webových stránkách dostupných na internetových adresách: www.nejtzb.cz a www.nejlevnejsitzb.cz. Další informace o KGM Trade jsou uvedeny na stránce www.kgmtrade.cz.

Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s KGM Trade nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s KGM Trade považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele obsažená v článku II VOP, dokumentu Ochrana osobních údajů a dokument Doprava a platba, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce KGM Trade, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. KGM Trade nebo smluvních partnerů KGM Trade, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující v tištěné podobě společně se zbožím, s čímž Kupující souhlasí. Na vyžádání může být zaslána také na jím zadanou e-mailovou adresu v elektronické podobě.

Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v Českém jazyce

II. Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele

KGM Trade Kupujícímu/Spotřebiteli sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, KGM Trade si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od KGM Trade, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. KGM Trade neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném KGM Trade uváděny s DPH i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se mohou lišit podle zvolené metody, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;
 5. Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
 6. přičemž toto odstoupení musí zaslat v písemné podobě na adresu sídla KGM Trade, přiložit společně se zbožím do balíku, zaslat na e-mailovou adresu KGM Trade, sdělit osobně v jakékoliv prodejně KGM Trade, sdělit prostřednictvím telefonátu;
 7. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které KGM Trade poskytl s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli KGM Trade a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, KGM Trade zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.
 8. v případě odstoupení od smlouvy nese Kupující spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží KGM Trade, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 9. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 10. rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na stránkách KGM Trade, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí KGM Trade spotřebitele bude kontaktovat. Fotografie jsou ilustrativní a můžou se v detailech lišit od originálu.
 11. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu KGM Trade;
 12. v případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude KGM Trade Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží KGM Trade. Případný rozdíl mezi uhrazenou předběžnou cenou a kupní cenou bude KGM Trade vrácen nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. KGM Trade si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž KGM Trade vycházel v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na KGM Trade nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má KGM Trade právo předobjednávku zrušit a následně o tom informovat Kupujícího.
 13. kontaktní e-mailovou adresou je: info@nejtzb.cz .

III. Smlouva

 1. Uzavření smlouvy

K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží, službu či elektronický obsah do košíku a odešle objednávku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník KGM Trade, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo e-mailové objednávce. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si KGM Trade vyhrazuje právo k uzavření smlouvy na základě potvrzení objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, může měnit jak požadované plnění v košíku, tak způsob dopravy i způsob úhrady. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany KGM Trade, za případné chyby při přenosu dat KGM Trade nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy KGM Trade potvrdí Kupujícímu e-mailem s uvedením předpokládaného termínu vyskladnění. V emailu je také jednoznačně uvedeno, že objednávka je potvrzena. Informativní e-mail s rekapitulací objednávky, který je odeslán neprodleně po vytvoření objednávky na Kupujícím zadaný e-mail není potvrzením objednávky.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat. Pokud s takovou dohodou nebude kupující souhlasit, není prodávají povinen objednávku potvrdit a k uzavření kupní smlouvy tak nedojde. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Pokud je se zbožím poskytován jakýkoliv dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat KGM Trade předem a sdělit, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Neučiní-li tak a převezme-li tento dárek, je Kupující v případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV, bodu 1. VOP povinen tento dárek vrátit.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 1. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se KGM Trade zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí KGM Trade kupní cenu.

Dodací lhůta od objednání zboží je uvedena vždy přímo na stránce každého produktu. Zboží, u kterého je uvedeno "skladem X ks", je fyzicky skladem na provozovně Prodávajícího nebo jeho skladech. Zboží, u kterého je uvedena jiná dostupnost je většinou skladem na externím skladu u dodavatele a na dotaz Kupujícího Prodávající sdělí přesnou dostupnost. Tato dostupnost je pouze orientační a nelze ji garantovat. UPOZORNĚNÍ: Zboží, u kterého je uvedena dostupnost „Na dotaz" je dováženo přímo od dodavatelů-výrobců. Z tohoto důvodu KGM Trade v některých případech není schopen předem sdělit přesný termín naskladnění a dostupnost zboží.  

Aktualizace skladové dostupnosti podle informačního systému probíhá s několikaminutovým zpožděním. Protože je možné zboží zakoupit i na kamenné prodejně, může se stát, že prodávající přijme objednávku v době, kdy již bylo zboží prodáno, ale ještě neproběhla aktualizace skladových zásob na eshopu. Potom musí prodávající zboží objednat u dodavatele a dodání se o pár dní zpozdí. Tyto případy se vyskytují jen ojediněle, ale mohou nastat. V takovém případě bude prodávající kupujícího ve chvíli vyřizování objednávky informovat o termínu naskladnění.

KGM Trade si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.

KGM Trade Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci/licenci v souladu se smlouvou.

KGM Trade splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li KGM Trade věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, KGM Trade odevzdá věc Kupujícímu – spotřebiteli v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

Je-li předmětem koupě digitální obsah, považuje se předmět koupě za odevzdaný okamžikem, kdy KGM Trade Kupujícímu doručí e-mailovou zprávu s odkazem k jeho stažení nebo kdy mu odkaz ke stažení zpřístupní. KGM trade upozorňuje, že odkaz ke stažení digitálního obsahu je platný pouze po dobu 60ti-dnů. Kupující je proto povinen digitální obsah stáhnout v této době.

Dodá-li KGM Trade větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

KGM Trade odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí KGM Trade věc podle zvyklostí způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří KGM Trade věc pro přepravu.

KGM Trade využívá k přepravě zboží dopravce DPD, Toptrans.

Bližší podmínky dopravy předmětu koupě jsou k dispozici na této stránce Doprava a platba.

 1. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou KGM Trade způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen KGM Trade bez zbytečného odkladu informovat a současně vyhotovit záznam o škodě za přítomnosti dopravce, případně tyto skutečnosti uvést na přepravní list.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní KGM Trade umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže KGM Trade škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 1. Odpovědnost KGM Trade, Reklamační řád

Obecná ustanovení:

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

KGM Trade odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména KGM Trade odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které KGM Trade nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití KGM Trade uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.
 5. U spotřebního zboží (např. drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.   

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je KGM Trade zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Na žádost kupujícího vydá prodávající písemné potvrzení o povinnostech prodejce v případě vadného plnění v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, není-li prodávajícím určena jiná osoba k provedení opravy.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Poskytl-li prodávající nad rámec zákonného práva z vadného plnění záruku za jakost, její uplatnění se řídí těmito podmínkami, pokud není v záručním listě nebo smlouvě uvedeno jinak. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, poškození neodbornou montáží, nebo neodborným používáním, běžným opotřebením a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Záruka je také neplatná, pokud na záručním listě bylo změněné, odstraněné nebo nečitelné výrobní číslo, název modelu, byl-li záruční list vydán.

Reklamace musí být oznámena prodávajícímu, přičemž je vhodné takto učinit písemně, spolu s řádně specifikovaným oznámením vad, přičemž je vhodné, aby reklamace obsahovala též volbu nároku kupujícího podle zákona, aby byla přiložena kopie dokladu o nákupu. Bez řádného oznámení vad nebude reklamační řízení zahájeno a reklamace bude odmítnuta. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží. Reklamované zboží, které kupující zašle za účelem posouzení reklamace, musí být zasláno řádně vyčištěné (v případě čerpadel apod. vysušené) a řádně zabalené proti poškození při přepravě. V případě kladného vyřízení reklamace je mu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Reklamaci zasílejte na adresu:

KGM Trade s.r.o.
Jateční 540/4
170 00 Praha 7
e-mail: info@nejTZB.cz

Reklamaci je také možné uplatnit osobně na jakékoliv prodejně KGM Trade.

Odpovědnost prodávajícího za vady vůči kupujícímu, který není spotřebitel se posoudí podle zákonné úpravy uvedené v ustanoveních § 2099 a násl. Občanského zákoníku. 

Prodávající výslovně uvádí, že v případě, že kupující není spotřebitelem, činní délka odpovědnosti za vady prodávajícího 12 měsíců.

Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje KGM Trade ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura, prodejka) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo). Pro uplatnění záruky je také možné prokázat prodejci nákup i jiným způsobem, pokud kupující nemá doklad o zakoupení např. objednávkou, emailovou komunikací, popř. výpisem z účtu apod.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné a zároveň není dostatečně vysvětleno výrobcem, KGM Trade v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu KGM Trade zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Lhůta je u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;

U spotřebního zboží (např. drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Pro kupujícího podnikatele činí tato lhůta 12 měsíců. Tato lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění však může být upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. 

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. Dále KGM Trade v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu. Je taky možné uvést na přepravní list, že balík byl poškozen a reklamaci uplatnit později. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě správně vyhotoveného záznamu o škodě bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu kupujícím tento souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, kupující nahlásí škodu na zboží nejlépe telefonicky u dopravce nejpozději do tří pracovních dnů od dodání. Tím se výrazně urychlí a zjednoduší proces reklamace. Reklamace se řídí podmínkami jednotlivých dopravců a kupující se zavazuje, že bude respektovat postup reklamace dle těchto podmínek.

Další informace najdete na stránce Doprava a platba.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však KGM Trade možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Výluky

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,
 6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 7. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 8. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 9. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 10. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
 11. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 12. použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
 13. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé, a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a KGM Trade výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).

Zamítnutí reklamace

KGM Trade má právo zamítnout reklamaci zboží případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. V případě reklamace zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí do reklamace nádrž prázdná.

 1. porušení smlouvy

Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí KGM Trade, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu KGM Trade; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li KGM Trade vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu KGM Trade nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že KGM Trade nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 1. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může KGM Trade dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může KGM Trade odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li KGM Trade vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu KGM Trade.

 1. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující KGM Trade na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 1. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se KGM Trade zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než KGM Trade, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu od KGM Trade spolu s věcí či nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 1. Výměna zboží

V případě špatného výběru zboží je možné zboží vyměnit za jiné. Výměnu je možno uskutečnit na základě dohody Kupujícího s Prodávajícím nejpozději do 14-ti dnů po převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě musí být zboží vráceno tak, že nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi zboží u kupujícího. Zboží musí být zabaleno takovým způsobem, aby originální obal vráceného zboží nebyl současně vnějším obalem zásilky. Náklady spojené s výměnou (doručením) zboží nese v plné výši Kupující. V případě, že je vrácené zboží poškozené, zaniká nárok Kupujícího na již dohodnutou výměnu zboží a zboží bude Kupujícímu vráceno zpět. 

 IV. Odstoupení od smlouvy

KGM Trade Kupujícímu doporučuje, aby si před odstoupením od smlouvy ohledně přístroje, na kterém má svá osobní data, svá data zálohoval a poté je z tohoto přístroje smazal.

 1. Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá KGM Trade bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od KGM Trade obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl Kupující spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku vrácení nádrž prázdná.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující spotřebitel dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se Kupující spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, KGM Trade doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu KGM Trade spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda-li částka bude odebrána v hotovosti.

Kupující/spotřebitel odpovídá KGM Trade pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může KGM Trade požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může KGM Trade odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu KGM Trade bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Náleží-li KGM Trade náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, KGM Trade není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí Kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží KGM Trade odeslal. Kupující spotřebitel je povinen vrátit KGM Trade zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů.

Kupující spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi KGM Trade a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má KGM Trade právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 1. Prodloužená lhůta pro odstoupení od smlouvy

KGM Trade může spotřebiteli nabídnout nadstandardní službu, a to možnost vrátit zboží i po uplynutí zákonem stanovené čtrnácti denní lhůty, a to až do 30 dní od data převzetí zboží. V případě, že spotřebitel chce využít této nabízené nadstandardní služby, musí být vrácené zboží nepoužité a v perfektním stavu, včetně kompletního příslušenství a v minimálně poškozeném originálním obalu. V opačném případě si KGM Trade vyhrazuje právo takto vrácené zboží potažmo požadavek na odstoupení od smlouvy odmítnout. 

Podmínky: 

 • zboží musí být uvedené do původního stavu, nepoškozené, bez sebemenších známek opotřebení, nebo použití
 • vrácené zboží musí být dodané kompletní v originálním obalu a veškerého příslušenství včetně dokumentace
 • originální obal zboží nesmí být současně i vnějším obalem zásilky, proto vrácené zboží pečlivě zabalte pro ochranu před jeho případným poškozením

V případě odstoupení od smlouvy je zboží nutné zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího uvedenou shora spolu s kopií dokladu o zakoupení (byl-li kupujícímu vydán) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od data převzetí. Nárok na vrácení plné ceny za takto vrácené zboží je možné, pokud zboží je nepoužité, nepoškozené v původním obalu (byl-li součástí dodaného zboží) s veškerým příslušenstvím a se všemi přiloženými doklady (záruční list, návod na použití apod.), které byly součástí dodaného zboží. Pokud zboží nebude splňovat jednu z výše uvedených podmínek, může být kupní cena, kterou je prodávající povinen kupujícímu vrátit, ponížena o rozdíl mezi hodnotou zboží při zakoupení a po vrácení.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany KGM Trade se použijí tyto podmínky Ochrana osobních údajů.

VI. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu  jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz. ustanovení níže v tomto článku.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Pokud KGM Trade vykoupil zboží od neplátce DPH a nabízí je v kategorii použito, zánovní nebo rozbaleno, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ust. § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob KGM Trade či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi KGM Trade a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží nebo související služby (dopravu, pojištění prodloužené záruky apod.) za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému KGM Trade či pochybení personálu KGM Trade. V takovém případě je KGM Trade oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž KGM Trade Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);
 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
 • sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.
 • KGM Trade upozorňuje, že informační systém KGM Trade uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat KGM Trade a informaci o správnosti ceny si ověřit.

KGM Trade si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití mj. osobních údajů, IČ/DIČ údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Dále si KGM Trade vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
 • KGM Trade zjistí, že slevový poukaz již byl použit.

VII. Věrnostní program

Na e-shopu je možnost se registrovat, čímž je získáno členství ve věrnostním programu. Následující obchodní podmínky stanovují pravidla a podmínky účasti v tomto programu.

Registrace a účast ve Věrnostního Programu je otevřená všem našim zákazníkům. Stačí vyplnit registrační formulář na našem webu, čímž se stanete členem programu.

Registrace je dobrovolná a zákazník může kdykoli požádat o zrušení své registrace.

Slevové úrovně jsou závislé na obratu. Po úspěšné registraci obdržíte okamžitou slevu ve výši 15% na váš první nákup. Výše slevy se může zvyšovat podle vašeho nákupního obratu. Při dosažení obratu 100 tisíc Kč za předchozí období 365 dnů získáte 18% slevu, při dosažení obratu více jak 500 tisíc Kč za předchozí období 365 dnů můžete dosáhnout 20% slevy na naše produkty.

Členové Věrnostního Programu budou mít přístup k exkluzivním nabídkám, které nebudou dostupné běžným zákazníkům. Můžete se těšit na speciální akce, slevy a produkty pouze pro členy programu.

Osobní údaje, které nám poskytnete při registraci, budou použity pouze pro účely Věrnostního Programu a nebudou sdíleny s třetími stranami. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů ze strany KGM Trade se použijí tyto podmínky Ochrana osobních údajů.

KGM Trade s.r.o. si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit Věrnostní Program, včetně jeho pravidel, slevových úrovní a výhod. Každá změna bude zákazníkům sdělena včas.

VIII. Dokumenty ke stažení

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. (zde)

Vzorový formulář pro reklamace nebo výměny zboží. (zde)

IX. Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v tomto dokumentu Doprava a platba.

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví KGM Trade, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.

KGM Trade si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

V případě platby platební kartou na pobočce je Kupující povinen zakrýt údaje na své platební kartě a svůj PIN kód.

X. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi KGM Trade a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na webu https://www.coi.cz/ . Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, KGM Trade doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat KGM Trade pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

 

1.1.2023

KGM Trade s.r.o.